REGULAMIN I  BIEGU PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

15 maja 2022r.

 

 

I. Organizator

 

1.Organizatorem I Biegu na Pustyni Błędowskiej  jest   Run & Ski Travel Arleta Żymła z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-707 ul. Jacka 26, NIP 641-245-30-85,  REGON 241017689.

 

 

 

II. Termin i miejsce. Trasa biegu.

 

1. Bieg odbędzie się 15 maja 2022 roku.

 

2. Start biegu na 10km oraz półmaraton : Pustynia Błędowska Róża Wiatrów ul Bolesławska, 32-310 Klucze.

 

3. Miejsce biegu: tereny Pustyni Błędowskiej

 

4. Trasa biegu długość trasy 10 km oraz półmaraton 21,093 km. Zawody odbędą się na Pustyni Błędowskiej. Teren większości jest piaszczysty. Zawodnicy muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku podczas biegu oraz poziomu trudności tego biegu, zmiennej pogody oraz długości trasy. Wszyscy zawodnicy pokonują trasę samodzielnie, od startu do mety. O zajętym miejscu decyduje czas przybycia zawodnika na metę. Warunkiem klasyfikacji jest pokonanie całej trasy.

 

5. Numery startowe: podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi.  Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją . Numer powinien być zamocowany do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej. W przypadku zagubienia numeru startowego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić obsłudze biegu.

 

6. Pomiar czasu: na trasie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu . Każdy zawodnik w Biurze Zawodów otrzyma numer startowy wraz z chipem elektronicznym.

 

 

III Strefy czasowe

1.Limit uczestników jest ograniczony na poziomie 350 osób (łącznie dla biegu na 10km  oraz półmaratonu)

2,Dystans 10 km limit czasu 2,5h

3.Dystans półmaraton limit czasu 3,5h

4. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji  obsługi biegu powoduje dyskwalifikację uczestnika.

 

IV. Uczestnictwo (warunki i opłaty)

 

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

a)      Uczestnikiem zawodów może być osoba, która ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu startu) . Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w biegu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

   

a)      pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu  oraz Regulaminu Pustyni Błędowskiej, a tym samym pełną akceptację  powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże się z akceptacją regulaminu Pustyni Błędowskiej.

 

b)      posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu oraz złożenia przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu treningowym przez podpisanie karty startowej przy odbiorze pakietu startowego w dniu zawodów.

 

c)      Zawodnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

d)      Każdy zawodnik zostanie wyposażony w numer startowy.

 

 

 

4. Każdy zawodnik startujący w I Biegu po Pustyni Błędowskiej  musi zostać zweryfikowany w Biurze  

    Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

 

5. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:

·                  Półmaraton    80 zł do 31.03.2022

                                   95 zł od 1.05.22 do 10.05.2022

·                  Bieg 10 km    65 zł do 31.03.2022

                                   80 zł od 1.04.2022 do 10.05.22
6. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora. W momencie braku dokonania przelewu do 3 dni roboczych nastąpi anulacja zarezerwowanego biegu.

 

7. Płatność: przelew na konto bankowe SANTANDER 39 1090 2037 0000 0001 4357 2241

  Run and Ski Travel , Arleta Żymła Ruda Śląska 41-707 ul. Jacka 26. W tytule należy wpisać „ imię i nazwisko Bieg Pustynia”.

 

8. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. firm, klubów sportowych, grup biegowych) wymagana jest

indywidualna rejestracja każdego z zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy firmy, klubu lub  nazwy grupy biegowej, itd. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt kapitana  drużyny z Organizatorem i podanie danych wszystkich członków grupy. Na podany przez kapitana drużyny adres mailowy przesłany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego do jednorazowej wpłaty za członków drużyny.

 

9. Faktury  wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty  środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres biuro@runtravel.pl prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

 

10. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia  terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie. Najpóźniej do 3 dni roboczych.

 

 

11. Do dnia 10 maja 2022 roku może przenieść opłatę startową na innego zawodnika, zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.

 

12.  Zawodnik może zrezygnować ze startu przed zawodami. Zamiar rezygnacji należy zgłosić e-mailem do organizatora. Jeśli rezygnacja nastąpi do dnia 10 kwietnia 2022 r. to zawodnik może otrzymać zwrot wniesionej opłaty startowej , zostanie potrącona opłata manipulacyjna 40 zł od osoby. Jeśli rezygnacja nastąpi po dniu 10 kwietnia 2022 r. , to wniesiona opłata startowa przez zawodnika nie podlega zwrotowi, ani nie może być przeniesiona na innego zawodnika.

 

13. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

·        Udział w zawodach na opłaconej trasie

·        Pomiar czasu

·        pakiet startowy zawierający wodę, napój izotoniczny, baton energetyczny, smycz firmową, 

·        pamiątkowy medal  dla wszystkich, którzy ukończą bieg

·        opiekę na trasie obsługi

·        opieka ratownika medycznego

·        nagrody dla najlepszych

 

14. Pakiety startowe nie będą wysyłane pocztą.

15. Opłata nie podlega zwrotowi przy stwierdzonym wyniku pozytywnym na COVID 19 . Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika . Przeniesienie pakietu na innego zawodnika jest bezpłatne.

 

 

V Bezpieczeństwo

1.      Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2.      COVID : impreza odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w zakresie zagrożeń epidemiologicznych . Informacje o sposobie przeprowadzenia imprezy opublikowane będą na stronie internetowej www.runtravel.pl.

 

 

 

 

 

VI. Zgłoszenie i odbiór pakietu startowego

 

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  internetowej www.runtravel.pl  zakładka strefa biegacza – imprezy biegowe – Pustynia Błędowska

 

2. Limit uczestników ograniczony został do 350 pakietów startowych.

 

3. W dniu zawodów oraz po wyczerpaniu limitu uczestników zapisy nie będą możliwe.

 

4. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy osobiście  w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 15 maja  2022r. w godzinach 8:00 – 9:00. Pustynia Błędowska Róża Wiatrów ul Bolesławska, 32-310 Klucze

 

5. Osoby , które dokonały tylko częściowo zgłoszenia ( wypełniły tylko formularz) nie są uczestnikami zawodów i będą znajdować się na liście rezerwowej.

 

 

 

VII. Szatnie i informacje dla uczestników

 

1. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z szatni, która będzie znajdowała przy biurze zawodów.

 

2. Dla uczestników zostanie udostępnione szatnie na czas zawodów. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada

 

 

 

 

 

 

VIII. PROGRAM BIEGU 10km oraz półmaraton:

 

*      8:00 – 9:00 zgłoszenie się uczestników do startu Pustynia Błędowska Róża Wiatrów

*       9:00 – 9:20 rozgrzewka pod okiem profesjonalnego instruktora

*      9:30 – 13:00 Bieg – Pustynia Błędowska (bieg 10 km oraz półmaraton)

*      13:30 oficjalne zakończenie biegu , losowanie nagród, wręczenie nagród dla zwycięzców, odpoczynek

 

 

 

 

IX. Nagrody

 

1.Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone po zakończeniu biegu  w strefie biura zawodów.

 

2. Zwycięzcami poszczególnych klasyfikacji zostaną zawodnicy , którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę . Miejsca I-III zostaną wręczone nagrody. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  – nagradzanie miejsca 1-3 dla obydwu dystansów.

 

 

 

 

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27

    kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

    osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

    95/46/WE)  Run & Ski Travel Arleta Żymła informuje, iż:

 

a)      Administratorem  danych osobowych uczestników  biegu jest Run and Ski Travel Arleta Żymła, siedziba:  Ruda Śląska 41-707 ul. Jacka 26,

             e-mail biuro@runtravel.pl , tel. 512 276 780 ) Kontakt z Administratorem pisemnie lub e-

             mailowo   na adres wymieniony w punkcie a)

 

b)      Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby organizowanego przez Run and Ski Travel  Arleta Żymła I Biegu po Pustyni Błędowskiej – 12 września 2021 r., jak również w zakresie działań promocyjnych oraz marketingowych Run and Ski Travel – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), 

 

c)       Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania  danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 

d)       Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa

              oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w firmie,

 

       e) Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo

           do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia

           sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

           w dowolnym momencie,

 

f)Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Firmy w zakresie 

       ochrony danych osobowych,

 

        g)Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie

            może skutkować odmową udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt c), a w pozostałym

            zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1.Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania poleceń obsługi biegu po Pustyni Błędowskiej, osoby w oznakowanej   odzieży Run & Ski Travel.

 

2. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu treningowego oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem  organizatora biegu .

 

3. Nierespektowanie regulaminów może być powodem dyskwalifikacji uczestnika biegu.

 

4.Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

 

5. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu w czasie jego

    trwania. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas

    imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 

6. I Bieg po Pustyni Błędowskiej jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie

    indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 

7. Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, papierowej i przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15:00 w dniu zawodów.

 

8.Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników,  w tym korzystania z kijków Nordic Walking.

 

9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do     promocji i organizacji imprez Run & Ski Travel Arleta Żymła, udostępniania sponsorom oraz partnerom I  Biegu po Pustyni Błędowskiej w celu ich promocji. Umieszczanie na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach   telewizyjnych i radiowych.

 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i    niemożliwych do przewidzenia.

 

11.Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

12.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

 

13.Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą 

     publikowane na stronie internetowej www.runtravel.pl oraz profil facebook runtravel

 

 14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:

      a) Arleta Żymła, tel. 512 276 780 e-mail: biuro@runtravel.pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.